Niniejszym wyrażam wobec Immergas Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej Immergas) zgodę:

Na rozpowszechnianie przez Immergas mojego wizerunku (utrwalonego na zdjęciach lub filmach przekazanych Immergas lub wykonanych na jej zlecenie) w sposób nieodpłatny, bezterminowy i nieograniczony terytorialnie, w związku z budowaniem przez Immergas jej wizerunku oraz prowadzoną działalnością promocyjną i marketingową, w celu umieszczenia:

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję przekazanego oraz zarejestrowanego materiału zdjęciowego/filmowego.

Na przetwarzanie przez Immergas moich danych osobowych obejmujących:
– wizerunek
– imię i nazwisko*
w celu budowania wizerunku Immergas oraz prowadzenie działań z obbszaru public relations, a także działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej, w szczególności poprzez umieszczanie:
*Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, uzależnionych relacjami biznesowymi, zdjęcie zawierające Pani/Pana wizerunek może być podpisane imieniem i nazwiskiem. W przeważającej ilości przypadków wizerunki osób będa przypisywane do konkretnej organizacji, w której jest Pani/Pan zatrudniony.
Jednocześnie jestem świadomy, że każdą z wyżej wyrażonych zgód mogę wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody.
Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Immergas Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000088187, NIP: 729-176-74-82, kapitał zakładowy: 400 000,00 zł.

Kontakt z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan uzyskać:

elektronicznie, korzystając z adresu e-mail: biuro@immergas.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:

 • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest podejmowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego, dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi, prowadzenie działań wizerunkowych oraz budowanie relacji biznesowych.
Jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na wskazany adres e-mail lub numer telefonu, podstawą przetwarzania będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Pani/Pana, innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Immergas informuje Panią/Pana, że odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Immergas zleca świadczenie różnego rodzaju usług, np. podmioty zapewniające hosting, zajmujące się jego bezpieczeństwem, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu, podmioty świadczące usługi finansowe na rzecz Immergas itp.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń;
 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli Pani/Pana dane były przetwarzane na tej podstawie;
 • do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu – w przypadku danych przetwarzanych na cele marketingu bezpośredniego.
Z uwagi na wykorzystywaną infrastrukturę informatyczną Pani/Pana dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator:

 • przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
 • przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego – może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 (szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z Organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.